PPOŻ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

instrukcje POŻAROWE jak pobrać jak napisać jak wdrożyć jak opracować

jak zapoznać PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

PPOŻ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PPOZ INSTRUKCJE PPOŻ INSTRUKCJA ochrona przeciwpożarowa w biurze w zakładzie szkolenia

PPOŻ PPOZ P.POŻ PPOZ POŻAR POŻARNICTWO OCHRONA PPOŻ
ppoż,p.poż,ppoz,p.poz,ochrona,pożarnictwo,ochrona przeciwpożawrowa,zakład,zakładzie,w,w pracy,ppoż w zakładzie,instrukcja ppoż,instrukcja p.poż,instrukcja ppoz,instrukcja

ppoż instrukcje zielona góra ppoż polska instrukcje ppoż lubuskie ppoż dolnośląskie p.poż wrocław instrukcje ppoż konspekt p.poz instruktaż ppoż kursy ppoż wdrażanie ppoz cele ppoz dokumentacja ppoz szkolenie

| PPOŻ | P.POŻ| PPOZ | P.POZ | POZAR | lubuskie POŻAR | szkolenia PPOŻ | P.POŻ | PSP | księga PPOŻ | szkolenia PPOŻ | ZIELONA GÓRA | PPOŻ | LUBUSKIE |

 
FIRMA KOMERS
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Referencje
 Kontakt
AKTUALNOŚCI
 Nowości
 Artykuły
ŻYWNOŚĆ RYZYKO
 HACCP
 GHP / GMP
 Minimum Sanitarne
PRACOWNICZE
 Prawo Pracy
 Kodeks Pracy
BHP
 Wypadki przy pracy
 Przepisy BHP
 Instrukcje BHP
 Ryzyko Zawodowe
 Substancje Niebezpieczne
 Znaki BHP
OCHRONA PPOŻ.
 Zasady Ppoż.
 Przepisy Ppoż.
 Znaki Ppoż.
INNE
 Reklama
 Sklep
panel reklamowy

Prawa zastrzeżone KOMERS 1997.

webmaster

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

Firma KOMERS zajmuje się m.in. oceną zagrożenia przeciwpożarowego, szkoleniem ppoż. oraz projektowaniem i opracowywaniem instrukcji przeciwpożarowych.

Proponujemy opracowywanie instrukcji ogólnych oraz instrukcji nietypowych, na indywidualne zamówienie klienta.

 

 

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1230 z późn. zm.) tekst ujednolicony [pobierz]

 

 

Zobacz też znaki ochrony przeciwpożarowej [zobacz]

 

 

 

Ogólne zasady ochrony przeciwpożarowej.

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności:

 • używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących
  zainicjować zapłon występujących materiałów;

 • w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem wypadków określonych w odrębnych przepisach;

 • w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo;

 • w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub użytkownika i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami;

 • garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;

 • rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;

 • wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub spalanie śmieci i odpadków w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych;

 • przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

  • urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C;

  • linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających;

  • instalacji odgromowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;

 • stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;

 • instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;

 • składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji;

 • ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację;

 • zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;

 • uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

  • urządzeń przeciwpożarowych, takich jak stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia odciążające, instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, hydranty, zawory hydrantowe, suche piony, przeciwpożarowe zbiorniki wodne, klapy przeciwpożarowe, urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych,

  • urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu;

  • wyjść ewakuacyjnych;

  • wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu.

strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | kontakt

HACCP | GHP/GMP | wypadki przy pracy | Instrukcje | Nowości| Artykuły | Prawo pracy| | NSE | SZKOLENIA